کابل کشی شبکه دوربین

نخستین مرحله پس از نصب دوربین ها در محلهای مورد نظر، کابلکشی دوربین ها و منبع تغذیه است. حتی با وجود نمونه های مدرن بیسیم، همچنان استفاده از مدلهای قدیمی که نیاز به کابلکشی دارند؛ رایج است. معمولا کارشناسان متخصص، نصب دوربین های بیسیم را در همه محلها توصیه نمیکنند و این نمونه ها موارد استفاده خاص دارند.
معمولا کابلی که در انتقال اطلاعات ویدئویی دیجیتال استفاده میشود؛ از نوع CAT5 یا CAT6 است. طراحان و مهندسان تلاش میکنند که هنگام کابلکشی شبکه دوربین از دیوارههای بیرونی یا شیروانی استفاده کنند.
این اقدام سبب میشود که ظاهر کابلکشی نیز مناسب باشد. افرادی که اجازه دسترسی به شیروانی ندارند یا ساختار سازه دارای شیروانی نیست؛ معمولا از روش دیوار بیرونی استفاده میکنند.