پشتیبانی دوربین

پشتیبانی نیز بخشی از خدمات مشاوره دوربین های مداربسته است که پس از مراحل نصب دوربین است.
اگر افراد در نگهداری سیستم مداربسته و پشتیبانی آن با مشکلاتی مواجه باشند؛ امکان بهره مندی از خدمات پشتیبانی را در اختیار دارند.
گاهی مشکلات با تماس با شماره های پشتیبانی و مشاوره های تخصصی تلفنی قابل رفع است.
اما اگر ایرادات بیش از حد باشد، نیاز به مراجعات حضوری جهت رفع ایرادات توسط مهندسان حرفه ای و کارکشته وجود دارد.