نصب و راه اندازی

اولین مرحله از نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته شامل بازدید از محل میشود. بنابراین پرسنل تیم مهندسی سیمپل گروهی را جهت بازدید از محل نصب اعزام میکنند؛ نصب تنها شامل قراردادن دوربین نمیشود و باید زیرساخت های مرتبط با آن در نظر گرفته شود.
در طول مشاوره نصب دوربین و طراحی سیستم، حتما مواردی همچون زاویه دوربین ها و محل قرارگیری آنها تعیین شده است.
پس از آماده سازی بسترهای موردنیاز جهت نصب دوربین ها، نوبت به اجرا و پیاده سازی آنها میرسد. سپس برقراری اتصالات مناسب و بررسی کیفیت تصویری که ضبط میشود؛ از جمله توانمندی های تیم مهندسی سیمپل است. البته گفتنی است که نصب و راه اندازی به اینجا محدود نمیشود و نظارت های پس از نصب نیز شامل خدمات راه اندازی محسوب میشود.