عیب یابی دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی دوربینهای مداربسته پایان کار نیست.
نحوه کار با سیستم و نگهداری از شبکه از مهمترین مراحل پس از نصب محسوب میشود.
همچنین به مرور زمان دوربینهای مداربسته با مشکلاتی مواجه میشوند که نیاز به رفع و بهترشدن دارند.
عیبیابی و برطرفکردن مشکلات پیش آمده، نیاز به تخصص و تجربه کافی دارد که در اختیار تیم سیمپل است.
تمام مشکلات رایج و ایراداتی که در طول فرایند نظارت تصویری رخ میدهد؛ توسط مهندسان تیم قابل رفع خواهد بود.