طراحی سیستم مانیتورینگ

دوربینهای مداربسته که به آن سیستم مانیتورینگ نیز گفته میشود؛ جهت افزایش ایمنی و همچنین نظارت بر کارکنان و افزایش راندمان کاری آنها مورداستفاده قرار میگیرد. طراحی سیستم ها امری تخصصی است و توسط کادر حرفهای و متخصص سیمپل به راحتی انجام میشود. در طراحی دوربینهای مداربسته، مهندسان به مسایل زیادی از جمله نقاط قرارگیری دوربینها، ارتفاع آنها، زاویه دید دوربین و تامین نور موردنیاز دوربین ها توجه میکنند. مشاوره نصب دوربین یکی از خدمات جانبی طراحی سیستم محسوب میشود.
همچنین کنترل ورودیها و خروجیهای محیط، جلوگیری از همپوشانی کردن دوربینهای مختلف و حرکت نور خورشید نیاز به محاسباتی دارد که توسط گروه مهندسان انجام میشود و از خدمات طراحی دوربینهای مداربسته است. از طرفی کادر حرفهای سیمپل، هنگام طراحی سیستم نظارتی به نحوه اتصالات و کیفیت آنها اهمیت ویژهای میدهند. اجرای درست و اصولی کابلها به خوبی انجام میشود و نظارت کلی پس از انجام تمام مراحل کار، در دستورکار قرار میگیرد.